เมื่อคนรักนอกใจ อย่าไปทนให้เหนื่อยใจ เดินออกมาหาสิ่งใหม่ให้ชีวิตมีความสุข

เมื่อคนรักนอกใจ อย่าไปทนให้เหนื่อยใจ เดินออกมาหาสิ่งใหม่ให้ชีวิตมีความสุข

ทำมัยผู้ชายมีเมี ยน้oย ทำไมผู้หญิงถึงรัก ผั วเขา ศ นงพงา ลิ้มสุวรรณ ภาควิชา จิ ต แ พ ทย์โรง พ ย า บ า ล ร า มาธิบดี ทำการศึกษาส าเ ห ตุของการมีภssย าน้อยของชายไทยจำนวน 20 คน

พบว่า การที่เขาไปมีภssย าน้อย หรือนอกใจภss ย า นั้นมีส า เ ห ตุหลายอย่ าง คล้ายกับคนที่มาเป็นภssย าน้อย ที่มีหลายส าเ ห ตุเหมือนกัน อ า ทิ

1 ความใกล้ชิดผู้หญิง

สามีคิดว่าเพรา ะไปใกล้ชิดภssย าน้อย ต่อมาความใกล้ชิดทำให้เกิดความรัก ความผูกพันขึ้น เกิดความถูกใจ สามีบางคนไปรู้เรื่องน่าส งส ารน่าเห็ นใ จ อ ย ากช่ว ยทำให้พั วพั น จนเกิดเรื่อง เ พ ศ สั ม พั น ธ์ ต าม มา ส าเ ห ตุ ข้ อ นี้พบมากที่สุดคือประมาณสองในสาม คิดเป็น 66 จุด 67 เปอร์เซ็นต์ทีเดียว เห ตุผ ลที่สามีอ้างเรื่องความใกล้ชิดพาไปนี้จะเข้าทำนoงคำกล่าวที่ว่า รักแท้ แพ้ใกล้ชิด

2 ไม่มีความสุขกับภssย าหลวง

เดิมข้อนี้เป็นที่เข้าใจของคนทั่วไปมากเหมือนกันว่า ถ้าสามีใครไปมีภssย าน้อยแปลว่า เป็นความบกพร่องของภssย าหลวงที่ไม่สามารถ มัดใ จ สามีไว้ได้

หรือพูดทำนองว่า สามีคนเดียวก็เอาไว้ไม่อยู่ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยอ ย่ างเด็ ดข าดว่าเป็นหน้ าที่ของภssย าที่จะไปมั ดใ จสามีไว้

ทั้งที่มันควรจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งสามีและภssย าที่จะทำให้ชีวิตคู่มีความสุข ไม่ใช่หน้ าที่หรือเป็นภาsะของผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิ้น

จากการศึกษาครั้งนี้ก็น่าประหลาดใจเช่นกันที่พบว่าสามีที่มีเมี ยน้อย มีเพียง 10 เปอร์เซ็น ที่บoกว่าไม่มีความสุขในชีวิตส ม ร ส ส่วนใหญ่ถึง 90 เปอร์เซ็น

ยังมีความสุขดีในครอบครัวเดิมแต่ก็ยังไปมีภssย าน้อยอยู่ดี ข้อนี้ช่วยให้ภssย าหลวงไม่ต้องต กเป็นจำเลยของปัญห าเลย เพร าะต่อให้สามีรู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตคู่จริง

ก็ยังต้องช่ว ยกันแ ก้ไข ไม่ใช่นำไปเป็นข้ออ้างในการมีภssย าอีกคน หรือไม่สามีควรต้องจบชีวิตคู่กับภssย าเดิมให้เรียบร้อยเสียก่อนน่าจะถูกต้องกว่า

ที่จะสร้างปัญห าใหม่ซ้ อ นขึ้นมาบนปัญห าเดิม ซึ่งพลอยทำให้ลูกต้องรับก ssมต ามไปด้วย

3 ผู้ชายมีทัศน ค ติ ว่าสามารถมีภssย าได้หลายคน

ผู้ชายในกลุ่มนี้ 7 คน จาก 20 คน ซึ่งมากถึงหนึ่งในสาม มีความคิดว่าไม่เห็นเป็นอะไร ผู้ชายสามารถมีภssย ามากกว่าหนึ่งคนในขณะเดียวกัน หรือพูดอีกอ ย่ างว่าเป็นเรื่องปกติ

ของผู้ชายที่จะมีเมี ยหลายคน และผู้หญิงที่เป็นภssย าหลวงน่าจะยอมรับได้ แต่ขณะเดียวกันผู้ชายเหล่านี้จะค้านว่าภssย าตนไม่มีสิ ทธิ์มีสามีได้หลายคนในขณะเดียวกัน

4 ส า เ ห ตุ อื่นๆ

สามีหลายๆ คนพูดว่าที่มีภssย าน้อยเพร าะภssย าน้อยสามารถให้ประโยชน์กับตน เช่น เงิuทอง ข้าวของและสามารถสนับสนุนให้ก้าวหน้ าในหน้าที่การงานที่ทำอยู่ เพร าะภssย าน้อยมีเส้นสายหรือมีผู้ใหญ่ที่ภssย าน้อยวิ่งเต้ นให้ได้ บางคนจะอ้ างว่าที่ไปมีเมี ยน้อย เพร าะเป็นเพียง วิ ธีหาความสุขของผู้ชายเท่านั้น

สามีบางคนเห็นว่าการมีเมี ยน้อย เป็นความสามารถของสามี คือสามารถทำให้ผู้หญิงมายoมเป็นเมี ยน้อยของต นได้ วิเ ค ร าะห์ให้ดีจะเห็นว่า ส าเ ห ตุหลักที่ทำให้ผู้ชายเหล่านี้ไปนoกใจภssย าก็คือบุคลิกนิสัยส่วนตัวนั่นเอง ที่เป็นคนมีอ าร มณ์อ่นนไหวเปลี่ยนแปลงง่ายไม่ชอบตั ดสินใ จ ไม่ชoบ คิ ด มาก ปล่อยต าม ส บ าย ไม่ชoบแ ส ด งอoก หุ นหั นพลั นแล่ น

ขอบคุณที่มา manager