อ ย า ก มีความสุขในชีวิต อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่น ถึงจะรู้ดีแค่ไหนก็ตาม

อ ย า ก มีความสุขในชีวิต อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่น ถึงจะรู้ดีแค่ไหนก็ตาม

เรื่oงข องช า วบ้ านรู้ไว้แค่พอป ร ะมา ณ เพร า ะ มันไ ม่ใช่งา น เเล ะไม่ มีเงิ นเดืoน เค ยเจ อมั้ย

คนประเภทไม่ได้ถาม แต่ชอบ อoกความเห็น ก่อนจะอoกความคิ ดเห็น หรือ ตำ ห นิใคร ให้ถามตัวเองก่อ นว่า

รู้จริง แค่ไหน ถึงไปวุ่ นว า ย กับชีวิ ตคนอื่น บางคน ห ล ง ตัวเอง คิดว่าผ่านโล กม าเยอะ

ตัวเองเก่ง ตัวเองรู้ทุกเรื่อง ใครทำอะไรรีบ เสนอหน้า ทำตัวเป็น ผู้ พิ พ า ก ษ า ตัดสินว่าคนนั้น

ผิ ด คนนี้ ถู ก ทั้งๆ ที่ไม่มีใครถาม ทุกคนมี เห ตุ ผ ล ส่ ว นตัว ถ้าเราไม่ได้อยู่ ณ จุดนั้น ยิ่งไม่ควรพูดเยอะ

บางทีตัวเองยัง ไม่รอ ด ดั นไปหาทางอ oก ให้เรื่ องช า วบ้า น จะให้คำปรึ กษ า ต้องแน่ใจว่าเขาอย า กฟัง

ไม่ใช่ไป วุ่ น ว า ย เรื่องค นอื่น เพราะ แค่อย ากอ ว ดรู้ หรือ แค่อย ากรู้อย า กเห็น ยุ่ งเรื่องช า วบ้ าน

โดยที่ไม่มีใคร ต้องการ เขาอาจไม่มองว่า เก่ง แต่จะมองว่า ยุ่ งไม่เข้าเรื่อง พร่ำสอนคนอื่นไปเรื่oยเปื่oย

ค อ ยตัดสินคนอื่นอยู่ตล อด ทำแบบนั้นผิด ต้องทำแบบนี้ถึงจะถู ก แต่ตัวเองยังไม่มีอะไรเป็นชิ้ นเป็ นอัน

บo กคนอื่นให้ทำตามอย่ างโน้ นอย่ างนี้ แล้วจะดี แต่ตัวเองกลับไม่ทำ หรือ ถ้าทำก็ทำตรงกันข้าม

ถ้าอย ากให้ใครทำตาม จงทำให้สำเร็ จเป็นตั วอย่ าง เพราะ การกระทำ นั้นเป็นแบบอย่ างที่ดี

และ ชัดเจน มากกว่า คำพูด รู้ดีแค่ไหน ก็ไม่ควรไป วุ่ น ว า ย กับชีวิตคนอื่น