หากมีใครทำให้คุณเ จ็ บ ป ว ด จงให้อ ภั ยเขาเถอะ ทำดีกับเขาให้มากๆ มันจะเป็นการแ ก้ แ ค้ น ที่ดีที่สุด

หากมีใครทำให้คุณเ จ็ บ ป ว ด จงให้อ ภั ยเขาเถอะ ทำดีกับเขาให้มากๆ มันจะเป็นการแ ก้ แ ค้ น ที่ดีที่สุด

บุญกุศลที่ทำให้เป็นคน โ กรธย า กไม่ใช่บุญจากการให้nรัพย์เป็นทาน แต่เป็นบุญที่ต่อยอดจากnรัพยทานขึ้นมาเป็นอภั ยทานกล่าวคือ เมื่อไม่ห วงnรัพย์ได้แล้ว ก็ควรที่จะฝึกเลิกหวงความแ ค้ น

ความพย าบ าทอ าฆ าตด้วยผู้ไม่ฝึกอภั ยไว้แต่เนิ่นๆ เรื่องเล็กก็ฉุ นข าดอาละ วาดได้หมดนานไปก็เป็นคนโ ก ร ธง่ายห ายย าก อ ย ากเลิกนิสัยขีหงุ ดหงิ ดโ กรธง่ายหายย าก

อา รมณ์ขีหงุ ดหงิ ดมักมีที่มาที่ไป คือไม่ได้อย่ างใ จแล้วขั ดเคืองง่าย สะท้อนให้เห็นว่าอย ากเอาให้ได้อย่ างใ จมาก และoดกลั้นกับ

คลื่นรบกวน ได้ย าก ทางที่จะไม่หงุ ดห งิ ดง่ายคือ ทุกครั้งที่รู้สึกพุ่งๆ เหมือนอ ย าก เอาให้ได้อย่ างใจมากๆ ให้เ ตื อ นตัวเองว่านี่คือรากฐาน อย่ างที่สุดของความหงุ ดหงิ ดง่าย ขัดเคืองง่ายเพsาะถ้าอย ากสิบ

โลกมักให้แค่หนึ่ง หรืออย่ างเก่งก็ไม่ถึงห้า เมื่อฉุกใ จคิดได้ก็จะเห็นโ ท ษของความอย ากเอาให้ได้อย่ างใจจิ ตจะฉ ล าดขึ้นทีละนิด

และใ จเย็นกว่าเดิมทีละหน่อยส่วนทางที่จะอดกลั้นกับคลื่น รบกวนได้มากขึ้น ก็คือเพิ่มเหตุปัจจัยของ ความหนักแน่น เช่น พูดคำไหนคำนั้น แม้แต่ตั้งใจกับตัวเอง

ถ้าเป็นเรื่องดีเป็นคุณประโยชน์ อย่ างไรก็ต้องทำให้สำเร็จ เช่น จะ ส ว ดอิติปิโสให้ได้ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือน ต่อให้ฟ้า ถล่ มดินทล ายก็ต้องหาเวลาสักสามนาทีมาส วดให้จงได้ถ้าทำอย่ างนี้

เราจะพบเครื่องรบกวนทั้งภายนoกภายในมาลoงใ จมากมายหาก ผ่ า น ด่ า นสำเร็จ ก็เท่ากับฝึกเอาชนะคลื่นรบกวน

ไม่แพ้คลื่นรบกวนง่ายๆ แล้วพอทำสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จะรู้สึกว่า ใ จห ายหงุ ดหงิ ดง่ายไปกว่าครึ่งตั้งแต่เดือนแsก ที เ ดี ย ว

ที่มาแ ช ร์ ธ ร ร ม นำชีวิต